Máis Ribeira Atlantica

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

OT 9- Riveira +Humana

a_humana

OE 9.8.2 DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS E SOCIAIS

A prestación de servizos sociais e culturais fundaméntase na existencia de dotacións públicas que os sustenten. No caso de Riveira moitas das devanditas dotacións como o conservatorio, o auditorio e a Unidade de Atención a Drogodependentes (UAD) atópanse en moi mal estado ou son deficientes para a finalidade á que, por ausencia doutras, destináronse.

Adicionalmente, a comarca carece de servizos sociais fundamentais como os puntos de asesoramento e encontro familiar, o que obrigan aos cidadáns da rexión a trasladarse ata Santiago de Compostela (1 hora en coche), e algúns dos existentes como as residencias están ao límite da súa capacidade. Por todo iso proponse dentro desta liña estratéxica trasladar a novas dependencias os servizos que actualmente se atopan en instalacións deficientes (auditorio, conservatorio, UAD, biblioteca) e habilitar instalacións adecuadas para novos servizos sociais (punto de asesoramento e encontro familiar e prazas en centro de día e residencia) de carácter supramunicipal.

OE 9.8.2 HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS PARA COLECTIVOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS

Nas análises realizadas non se identificaron problemáticas xeneralizadas de exclusión social. Con todo, en ocasións puntuais pódense dar situacións de emerxencia social que requiran dunha solución habitacional transitoria. Este pode ser o caso de colectivos como as mulleres maltratadas e as familias sen ingresos nin recursos ou temporalmente sen fogar debido a situación imprevistas.

Por iso a presente liña estratéxica expón rehabilitar inmobles como solucións habitacionais transitorias que se complementen coas políticas de asesoramento e formación personalizada do consistorio para favorecer a inserción social destes colectivos.