Máis Ribeira Atlantica

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

OT 6 – Riveira +Turística

a_turistica

OE 6.3.4 aMar RIVEIRA

O concello de Riveira posúe un gran potencial turístico baseado no seu medio natural (posúe un Parque Nacional e un Parque Natural ademais dunha ampla rede de miradoiros á ría, praias e elementos de interese patrimonial porto fenicio, castros, faro Corrubedo, dolmen Axeitos…). Con todo, non existe ata o momento unha concienciación entre a poboación local desta inmensa riqueza e falta moito por traballar na posta en valor a nivel de promoción e infraestruturas turísticas (escasa oferta hostaleira). Por todo iso, considérase esencial que una das liñas de actuación debe focalizarse na creación e promoción dunha marca cidade incluíndo actuacións como un Plan Estratéxico de Turismo, un dossier turístico asociado á organización dun foro de captación de investidores do ámbito turístico e da hostalería, a creación de paquetes turísticos asociado ao mar con enfoque de usuarios e que integre todos os actores vinculados (pescadores, mercado de abastos, restauración…). De igual modo, debe explorarse a promoción do investimento en infraestruturas náuticas, para a que existen grandes atributos.

OE 6.3.4 POSTA EN VALOR DE PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL

A creación dunha marca turística de Riveira débense asentar nunha adecuada rehabilitación do patrimonio natural e cultural. Igualmente, devandito patrimonio debe poñerse en valor mediante as infraestruturas que permitan aos riveirenses e visitantes gozar do mesmo sen alteralo. Por todo iso exponse unha liña estratéxica complementaria a “aMar Riveira” que se focalice na recuperación e posta en valor de elementos patrimoniais a través de actuacións como: mellora do parque periurbano de San Roque e dos seus acceso, a rehabilitación da aldea de Sálvora (xa en curso), crear rutas de sendeirismo en torno ao patrimonio adaptadas no posible a persoas con discapacidade e/ou autismo, recuperación de marxes fluviais e creación de novas rutas copatrimoniais. Tamén se inlcuirá a potenciación da festa da Dorna (festa mariñeira que se pretende poñer en valor converténdoa en Festa de Interese Turístico Nacional).

OE 6.5.2 ELABORACIÓN DUN PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS

Para articular unha contorna urbana sustentable e respectuoso co medioambiente resulta fundamental implicar á cidadanía e concienciala sobre a necesidade de que a actividade humana sexa sustentable medioambientalmente, tanto nas actividades turísticas como nas residenciais e empresariais.

Neste sentido a presente liña estratéxica pretende abordar esta problemática a través dun Plan Integral de Residuos orientado a incentivar a recollida selectiva de residuos, a concienciación cidadá sobre problemáticas ambientais e establecer incentivos ao uso do punto limpo para a reciclaxe de residuos especiais que non poden ser adecuadamente recolleitos e tratados polas canles habituais da recollida de Residuos Sólidos Urbanos. Preténdese incluír actuacións relacionadas igualmente co uso das TIC e o recoñecemento de comportamentos responsables.

OE 6.5.2 HUMANIZACIÓN E MELLORA DA CONTORNA URBANA E INDUSTRIAL

Os concellos teñen un papel fundamental na articulación e mantemento dunha contorna urbana respectuosa co medio ambiente e que ao mesmo tempo resulte amigable no día a día dos seus cidadáns e visitantes, que permita que as cidades poidan ser vividas e redunde na mellora da calidade de vida de todos os cidadáns.

Neste sentido a presente liña estratéxica expón actuacións como a recuperación de parques en mal estado de conservación, a creación de novos espazos abertos para o goce da cidadanía e a humanización e tratamento verde das zonas comerciais de maior afluencia. De forma complementaria, tamén se pretende minimizar o impacto paisaxístico das principais zonas industriais como o Polígono Industrial de Xarás articulando medidas como a creación de avenidas verdes nas súas inmediacións.